Polityka prywatności strony internetowej Przepis na wpis

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Informacja o zasadach ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów korzystających z usług firmy Przepis na Wpis
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej Przepisnawpis.pl jest Patryk Dyrna wykonujący działalność gospodarczą pod firmą AD-Vinci Marketing Patryk Dyrna, adres siedziby: ul. Odsole 171, 43-330 Hecznarowice, adres do doręczeń: ul. Odsole 171, 43-330 Hecznarowice, NIP: 6342672220, REGON: 243562451, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: marketing@ad-vinci.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą, miejsce wykonywania działalności: ul. Odsole 171, 43-330 Hecznarowice, adres do doręczeń: ul. Odsole 171, 43-330 Hecznarowice, NIP: 6342672220, REGON: 243562451, adres poczty elektronicznej (e-mail): marketing@ad-vinci.pl, zwany/a dalej "Administratorem". 
(Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO), a także zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służącą stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), informuję że:

1)Administratorem danych osobowych Klientów korzystających z usług firmy jest Patryk Dyrna wykonujący działalność gospodarczą pod firmą AD-Vinci Marketing Patryk Dyrna, adres siedziby: ul. Odsole 171, 43-330 Hecznarowice, adres do doręczeń: ul. Odsole 171, 43-330 Hecznarowice, NIP: 6342672220, REGON: 243562451, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

2)Administrator przyjmuje zgłoszenia, z którym Klienci mogą się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej pod adresem: marketing@ad-vinci.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej kierując korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”

3) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. w celu dokonania wstępnego kosztorysu usługi) [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO], na przykład statystycznego, sprawozdawczego, archiwizacyjnego, księgowego, podatkowego,
c) wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub przez stronę trzecią [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], na przykład w takich celach jak:
·właściwa obsługa oraz prawidłowe dokumentowanie, księgowanie i rozliczanie świadczonych usług,
· właściwe zarządzanie usługami oraz obiektem świadczącym te usługi,
· ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń związanych ze świadczonymi usługami,
· realizacja komunikacji oraz dostarczanie usług za pośrednictwem stron i serwisów internetowych Administratora,
·zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia m.in. poprzez monitoring wizyjny obiektów (i ich otoczenia), w których prowadzona jest działalność przez
Administratora, z zachowaniem prywatności i godności osób;( jeśli dotyczy)

4)Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, biurem księgowym, operatorem systemu płatności, operatorem pocztowym, pośrednikiem sprzedaży, audytorem, doradcą, podmiotem świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych, podmiotem świadczącym usługę ochrony osób i mienia itp);

5) Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów do państwa trzeciego (tj. spoza Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowej;

6) Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa albo przez okres niezbędny do realizacji celu jakiemu mają służyć, jednak nie dłużej niż 10 lat od zakończenia roku, w którym została wykonana usługa;

7) Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

8) Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9)Podanie przez Klienta danych osobowych (takich jak: imię i nazwisko, adres stałego pobytu, pesel, seria i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu i/lub adres e-mail,) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług, co oznacza, że osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania,
jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z usług;

10) Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych Klientów.

Załącznik do ad-vinci.pl obowiązuje od dnia 03.04.2020 r.


 
PLIKI "COOKIES" 
Strona Administratora używa plików „cookies”. 
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. 
W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne i stałe 
„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). 
„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony. 
Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.