Regulamin korzystania z usług Przepis na wpis

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego przepisnawpis.pl jest Ad-Vinci Patryk Dyrna z siedzibą w Hecznarowicach (43 – 330), ul. Odsole 171,NIP:6342672220, REGON 243562451 (zwany w dalszej części Usługodawcą)

 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług dostępnych na serwisie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 3. Za pośrednictwem serwisu dostępny jest zakup usług doradczych w formie poradników marketingowych (zwanych dalej Usługą), które dostarczane będą w formie online.

 

 §2 Zasady korzystania z serwisu

 1. Koszt poszczególnych poradników marketingowych określony jest każdorazowo wyraźnie przy danej Usłudze oferowanej w Serwisie.

 2. Wszystkie podawane ceny Usług są cenami brutto tzw. doliczona została do nich wartość podatku VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdej Usłudze w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia na dostęp do Usługi.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Poradnik

 4. W ramach Usługi mogą być dostępne następujące Pakiety:

  1. Pakiet „Snack” – okres próbny, który uprawnia Użytkownika do bezpłatnej subskrypcji pakietu “Starter” przez 7 dni

  2. Pakiet „Starter”– subskrypcja pakietu trwa 30 dni i wymaga każdorazowego przedłużenia. W skład pakietu wchodzą przykładowe publikacje postów oraz zdjęć do nich. Plan na posty będzie publikowany na blogu w każdy poniedziałek. Dodatkowo pakiet obejmuje wsparcie zespołu, czyli nic innego jak dostęp do zadawania pytań drogą mailową, jak wykorzystywać podane inspiracje, bo mogą pojawić się pytania Cena podana jest przy pakiecie

  3. Produkt „Lunch”  – subskrypcja pakietu trwa 6 miesięcy i wymaga każdorazowego przedłużenia. W skład pakietu wchodzą przykładowe publikacje postów oraz zdjęć do nich. Plan na posty będzie publikowany na blogu w każdy poniedziałek. Dodatkowo pakiet obejmuje wsparcie zespołu, czyli nic innego jak dostęp do zadawania pytań drogą mailową, jak wykorzystywać podane inspiracje, bo mogą pojawić się pytania. Cena podana jest przy pakiecie

  4. Produkt „Dinner” – subskrypcja pakietu trwa 12 miesięcy i wymaga każdorazowego przedłużenia. W skład pakietu wchodzą przykładowe publikacje postów oraz zdjęć do nich. Plan na posty będzie publikowany na blogu w każdy poniedziałek. Pakiet obejmuje dedykowane konsultacje, które dają możliwość umówienia się na doradztwo w sprawach marketingu, konkretnie dla swojego biznesu 1 konsultacje = 1 godzina w miesiącu. Dodatkowo w skład pakietu wchodzi wsparcie zespołu, czyli nic innego jak dostęp do zadawania pytań drogą mailową, jak wykorzystywać podane inspiracje, bo mogą pojawić się pytania.  Cena podana jest przy pakiecie

 5. Dostępne w ramach opisanych wyżej Pakietów materiały zawierać będą poradniki dotyczące publikacji postów na social media (media społecznościowe) oraz inspiracje dotyczące treści postów.

 6. Usługodawca ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który: a) wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; b) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

 7. W przypadku płatności wykorzystującej kod udostępniany przez Usługodawcę Użytkownikowi, Użytkownik powinien wykorzystać otrzymany kod dostępu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania Pakietów i zasad korzystania z nich z zastrzeżeniem, że Pakiety zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie obowiązujących w momencie złożenia zamówienia 

 9. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Usługodawca.

 10. Usługodawca zastrzega, że dostęp do jednego pakietu przypada na jeden lokal gastronomiczny Usługobiorcy. W przypadku gdy Usługobiorca posiada więcej niż jeden lokal proszony jest o kontakt mailowy na adres przepisnawpis@gmail.com w celu przygotowania indywidualnej oferty.

 11. W sytuacji podmiotu o innym charakterze współpracy, chcącemu korzystać z Usługi na innych zasadach niż wyłącznie do prowadzenia własnego lokalu gastronomicznego, polecamy kontakt z Usługodawcą w celu omówienia indywidualnych warunków korzystania i płatności.​​

 12. Usługa jest przeznaczona wyłącznie dla firm co oznacza konieczność uzupełnienia danych firmowych (tj. nip, adres, kontakt) przed zakupem, lub niezwłocznie po dokonaniu pierwszego zakupu.

 13. Dane można uzupełnić w zakładce https://www.przepisnawpis.pl/konto/danefirmowe po założeniu konta.

 14. Faktura zostanie wystawiona do 7 dni, zgodnie z datą zaksięgowania środków.

 15. Stworzenie, zarządzanie, zmienianie i zachowanie konta osobistego / firmowego jest bezpłatne.

 16. Usługodawca nie odpowiada za efekty prowadzenia kampanii reklamowych i zamieszczonych treści przez użytkownika na podstawie przedstawionych przykładów w Usłudze. Usługodawca dokłada wysiłku, aby treści były zrozumiałe, wysokiej jakości oraz przydatne, jednak nie może niczego gwarantować oraz odpowiadać, za efekt końcowy działań i dzieł Użytkownika.

 17. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzje co jest dla niego "dobre" i odpowiednie oraz jakie treści zamieszcza na swoich profilach, mediach i stronie. Samodzielnie odpowiada za zamieszczone treści. 

§ 3 Płatność i dostawa

 1. Dostępne formy płatności:

  1. Karta płatnicza - autoryzacja przez Internet ​

  2. Płatność poprzez operatora płatności PAYPAL Holdings, Inc link

  3. Płatność poprzez operatora płatności PAYU S.A. link

  4. Przelew tradycyjny - wyłącznie po uzgodnieniu z Usługodawdcą

 2. Wybierając dowolnego operatora, należy zaakceptować regulamin danego dostawcy płatności.

 3. Usługa​ dostępu do strony zostanie aktywowana po zakończeniu procesu płatności, oraz dostępna zgodnie z wykupioną opcją.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować: urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz aktualną wersję dowolnej przeglądarki obsługującą pliki cookies.

 2.  Korzystanie z usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

 3. Aby Użytkownik mógł dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną, konieczne jest posiadaniem przez niego dostępu do konta poczty elektronicznej

 4. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, strona lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo 

 5. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione.

 6. Szczegóły na temat stosowania cookies i podobnych technologii dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem https://www.przepisnawpis.pl/polityka-prywatno%C5%9Bci

 

§5 Reklamacje i sposób rozstrzygania sporów

 1.  W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: przepisnawpis@gmail.com w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (nazwa firmy/nip/imię i nazwisko – tak by Usługodawca mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

 3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Usługodawcy. 

 3. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 38 pkt 12 ustawy. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: przepisnawpis@gmail.com lub drogą pocztową na adres podany w pkt I.1. Regulaminu.

 4. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.przepisnawpis.pl

 5. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.